Målgrupp

Edetstens behandlingshem (HVB) tar emot flickor och pojkar mellan 13 och 18 år med psykiska, psykosociala och/eller neuropsykiatriska problem.

Exempel på detta kan vara relationsproblem, ångesttillstånd, Aspergers syndrom, autism och autismliknande tillstånd, ADHD, depressioner, tvång och fobier av olika slag, personlighetsstörning, viss ätstörningsproblematik samt övergreppsproblematik.

Edetsten tar alltså emot ungdomar med en bred variation av problematik. Vi försöker att uppnå en sorts ”balans” i ungdomsgruppen genom att mixa de olika inskrivna ungdomarnas svårigheter för att få en så gynnsam gruppsammansättning som möjligt. Då vi vet att vissa beteenden kan ”smitta” försöker vi vara aktsamma och uppmärksamma så att ungdomarna i så stor utsträckning ska kunna komplettera varandra snarare än på ett destruktivt sätt påverka varandra negativt.


Exempel på ungdom 13-18 år

 • Otrygg, låg självkänsla, aktivt självhat
 • Självskadebeteende
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Vänt på dygn och maktstruktur
 • Osund relation till sin sexualitet, lågt pris på sig själv
 • Destruktivt beteende och har svårt att skapa sunda kompisrelationer
 • Barn till föräldrar med mycket egna behov
 • Utsatt för mobbning eller utanförskap
 • Ej åldersadekvat
 • Problematisk skolgång, stor frånvaro.
 • Misslyckad skolgång med stor frånvaro
 • Tidigare insatser fruktlösa vad gäller skolproblematiken.
 • Bra på att så "split" mellan sina föräldrar och andra vuxna.
 • Övergiven både fysiskt och känslomässigt
 • Börjat att "röra" sig i olämpligt sällskap och riskerar utvecklas negativt.

Vi tar inte emot ungdomar med missbruk som grundproblematik, då institutionen är centralt belägen, ca 15 min från Stockholms central.

Av samma anledning tar vi ej heller emot ungdomar som har kriminalitet som grundproblematik.

Men vi kan säga att nästan 90 procent av de ungdomar socialtjänsten placerar hos oss har provat både det ena och det andra. Oftast är det ju sådana situationer som gör att en placering blir aktuell.

AKtuellt

Vi har lediga platser på behandlingshemmet, öppenvården och stödboendet!

Varmt välkomment med förfrågan!